Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Katalogové listy (listinná), matrika (elektronická) Zápisní lístky do ŠD (listinná) Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD (listinná) Třídní výkazy ZŠ (listinná) Spisy o přijetí žáka a správní řízení (listinná) evidenční listy MŠ Seznamy žáků LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova (listinně, elektronická) Úrazy zaměstnanců, úrazy žáků ( listinná) Evidence žádostí o uvolnění žáka (listinná) BOZP, BOZ (listinná) Personální (osobní spisy,vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda (elektronická, listinná) Pokladní kniha a výpisy z účtu (listinná) Účetnictví (listinná, elektronicky) Smlouvy o pronájmu prostor, smlouvy (elektronická, listinná) Seznam vyučujících, suplování a podklady pro plat, docházka (listinná, elektronická) Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinně, elektronicky) Komisionální opravné zkoušky (listinná) Hospitace (listinná) Podací deník/spisová služba (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) IVP (listinná) Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek (listinná) Školní výdejna Evidence úplaty za předškolní vzdělávání (listinná, elektronická) Družina: Seznam žáků, zákonných zástupců a info o odvádění žáků z družiny (listinná) Evidence stížností žáků a rodičů (listinná)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence, matrika Zápis dítěte do školní družiny povinná dokumentace Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Vedení školní evidence Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Evidence žádostí u uvolnění žáka Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Evidence hotovostních a bezhotovostních plateb Vedení účetnictví Pronajímání školních prostor Podklapd pro další povinnosti Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Komisionální opravné zkoušky žáků Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Zvláštní vzdělávací potřeby Zájmové kroužky Výdej stravy Platba úplaty za předškolní vzdělávání Seznam žáků, jejich zákonných zástupců a informace o odvádění žáků z družiny Evidence stížností žáků a rodičů
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci Žáci a děti školy, třídní učitelé, vyučující, pedagogovéMŠ,ŠD Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci, třídní učitelé, využující Žáci školy zaměstnanci a žáci Žáci, zákonní zástupci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy plátci v hotovosti a na účet školy nájemci zaměstnanci školy zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny Žáci Žáci,  pracovníci školy, cizí strávníci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci,  zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, zdravotní údaje jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis jmenné, kontaktní jmenné, kontaktní jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jménné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresné, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, datum narození, podpis Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné,adresné, podpis Jmenné Jmenné Jmenné, adresné, jemnné zákonných zástupců jmenné, jmenné kdo hospitoval Jmenné, adresné, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, kontaktní, podpis jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění Jmenné, adresné, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné, adresné, jmenné zákonných zástupců, kontaktní Jmenné, adresné, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitel, pedagogičtí pracovníci, katalogové listy - navazujícímu školskému zařízení Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 1 rok 10 let 45 let 10 let 10 let 5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 let 10 let 2 roky 5 let 10 let 10 let 5 let 10 let 5 let 10 let 3 roky 2 roky 5 let, 1 rok po skončení akce Po dobu navštěvování družiny 3 roky
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c c c c c c e e c c c e c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 262/2006 Sb. zákoník práce 262/2006 Sb. zákoník práce 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb., - Zákon o účetnictví, 513/1991 Sb., obchodní zákoník 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 127/2005 Sb. o el. komunikacích 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění 561/2006 Sb., školský zákon v platném znění
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE